Ruský mystik s ďábelským pohledem Grigorij Jefimovič Rasputin

Narodil se do rodiny rolníků.

Život v drsných podmínkách Sibiře se vyznačoval posvátnou úctou k přírodě i Bohu.

Vzdělání se Rasputinovi v dětství příliš nedostalo. Byl dlouho negramotný, číst a psát se naučil až v dospělosti.

Jeho poklidné dětství narušily dvě po sobě jdoucí tragedie, které souvisely s místní řekou. Rasputinovi se v ní utopila sestra. Krátce poté silný proud strhl při koupání i Rasputinova staršího bratra, který se sice z řeky dokázal dostat, ale o několik dní později zemřel na následky podchlazení. Rasputina prožité trauma velice zasáhlo. Dva roky byl psychicky zdrcený, zhrubl a začal vykazovat známky agresivního chování.

Rasputin do svých 18 let holdoval alkoholu a od jinošského věku byl posedlý milostnými radovánkami. 22. února 1887 (podle starého ruského kalendáře) se oženil s třiadvacetiletou Paraskevou Fjodorovnou Dubrovninovou, která pocházela z vedlejší vesnice. Ta jeho svádění odolávala půl roku, než svolila, že si tehdy devatenáctiletého Rasputina vezme. Manželství Rasputinovi vydrželo celý život, i když vzhledem ke své zaneprázdněnosti se doma u své ženy objevoval jen občas. Dvojice spolu měla tři děti – syna Dmitrije a dcery Marii a Varvaru. Rasputin byl i při své sexuální rozpustilosti až do smrti milujícím manželem a jeho žena mu zálety tolerovala. Říkala dokonce, že muži, jako byl on, jedna žena nemohla stačit.

Rasputin se ovšem začal dopouštět menších i větších zločinů, čímž na sebe seslal zatracení celé své rodné vesnice. Tváří v tvář vyobcování se Rasputin rozhodl své hříchy vykoupit namáhavou poutí. Opustil svou rodinu a vydal se pěšky do čtyři sta kilometrů vzdáleného kláštera ve městě Verchoturje.

Víra v Boha Rasputina plně pohltila. Několik měsíců strávených modlitbami a zbožnými meditacemi ho od základu změnily. Na snímku je Rasputin v dobách svého mládí. Během své pouti plné pokání Rasputin potkal lidi napříč různými sociálními vrstvami a prováděl různé typy prací. Naučil se v lidech číst a odhadovat jejich osobnost, myšlení, obavy i problémy. Objevil v sobě i léčitelské schopnosti. Podle mýtů z jeho života se tvrdilo, že Rasputin dokázal nemocné lidi a zvířata léčit i pouhým dotekem. Na fotce vidíte Rasputina coby poustevníka.

Díky osobnímu charismatu, bojovné a nekompromisní osobnosti dál nacházel sympatie u nezměrného počtu žen. Na snímku Rasputin coby poustevník spolu se svými souvěrci.

Okruh Rasputinových příznivců se pomalu rozrůstal.Během poutí, na kterých Rasputin a jeho příznivci navštěvovali různá posvátná místa v Rusku, docházelo i k religiózním rituálům. Jejich cílem bylo zbavovat se hříchu pomocí tance, který navozoval stav extaktického transu. Součástí těchto rituálů byly i dlouhotrvající sexuální orgie.

Po návratu do vesnice Rasputin tvrdil, že se mu také dostalo zázračného zjevení Panny Marie, což mu vnuklo rozhodnutí vesnici o pár dnů později opět opustit. Cestou se připojil k podobně smýšlejícím poutníkům, kteří v celé zemi navštěvovali posvátná místa, kde se modlili a hledali spásu. Ačkoliv se Rasputin uchyloval vroucně k Bohu, zároveň si neodpíral hříšná pokušení.

Měl údajně schopnost sugesce a hypnózy. Byl zvyklý mluvit úsečně a krátkými větami se strohou výpovědní hodnotou, jako například: „Ten les je krásný“, „Ten kněz je tlustý“, „Musím si dát panáka, ale miluji Ježíše“ a podobně. Osudový přelom pro Rasputina představovalo setkání s otcem Makarijem v klášteře ve Verchoturje. Potulný mnich Makarij, který byl v celém Rusku známý jako jeden z nejvýznamnějších ctihodných starců, si Rasputina velice oblíbil. Jednou mu řekl: „Máš veliké poslání a duchovní dar, který musíš rozvíjet.“

Otec Makarij Rasputina uvedl v roce 1905 do Petrohradu, kde byl představen významným představitelům ruské pravoslavné církve. Petrohrad platil tehdy za hlavní město ruské říše a sídlo carské rodiny. Díváte se na kolorovanou fotografii, která původně pochází z roku 1909.Rasputin si zde díky silnému charismatu a pronikavému pohledu získal řadu příznivců i z urozených vrstev ruské společnosti. Při rozhovorech s lidmi si počínal neobvykle – neustále se jim díval zpříma do očí.

Rasputin pronikl do života slavné dynastie také díky černohorské princezně Milici Petrovič-Njegošové, která se sama o mystiku velmi zajímala. Šlo o ženu velkoknížete Petra Nikolajeviče, který pocházel z carské rodiny. Už při prvním setkání se Rasputin před párem choval sebevědomě, což mnohé pobuřovalo. Byla to z dnešního pohledu událost, která napomohla nechvalně zpečetit osud carského mocnářství v Rusku. Na kolorované fotografii můžete vidět carskou rodinu v roce 1914. Carská rodina před světem skrývala skličující tajemství. Mladičký nástupce trůnu a vymodlený syn Alexej Nikolajevič od narození trpěl hemofilií neboli poruchou srážlivosti krve, která ho přímo ohrožovala na životě. Lékaři tvrdili, že jednou se krvácení nezastaví a mladý carevič zemře.

Carská rodina před světem skrývala skličující tajemství. Mladičký nástupce trůnu a vymodlený syn Alexej Nikolajevič od narození trpěl hemofilií neboli poruchou srážlivosti krve, která ho přímo ohrožovala na životě. Lékaři tvrdili, že jednou se krvácení nezastaví a mladý carevič zemře. Rodičovský pár to považoval za zázrak. Od té doby se stal Rasputin v podstatě součástí panovnické rodiny. Pětici potomků carského páru mohl navštěvovat i v jejich ložnicích.

Cara a carevnu se Rasputin odvážil intimně oslovovat „tatínku“ a „maminko“. Na fotce můžete vidět ruského mystika, kterak si dává čaj s carevnou a jejími dvěma dětmi.

Lidé si mezi sebou šeptali, že Rasputin ovládá carevnu, která formou dopisů měla pro změnu vliv na státnické rozhodování Mikuláše II. Kolovaly dokonce zvěsti, že Rasputin má s carevnou milostný poměr.

Rasputinův rozpustilý a skandální styl života pokračoval i nadále. V jedné moskevské restauraci si například sedl, vytáhl přirození a rozdával letáky, na kterých stálo „Milujte svobodně“. Poblázněného muže zatkla policie, následně ho ale kvůli jeho výsostnému postavení zase propustila.

Atmosféra a nenávist vůči Rasputinovi byla nakonec tak silná, že se rozrostla i v těch nejvyšších vrstvách. Jeden z nejbohatších ruských šlechticů Felix Felixovič Jusupov (na kolorovaném snímku), manžel neteře cara Mikuláše II., stál v čele skupiny spiklenců, kteří se rozhodli Rasputina natrvalo odstranit. Začal se spřádat plán na jeho zavraždění. Přestože si toto pondělí připomínáme 150 let od Rasputinova narození, je to právě jeho smrt, která se stala legendou a dodnes vzbuzuje otazníky.

Spiklenci Rasputina pozvali na večeři. Ten se zprvu zdráhal přijít, protože k Jusupovovi neměl důvěru. V minulosti mu Jusupov, který byl gay, údajně opakovaně dělal milostné nabídky. Rasputin nicméně do Jusupovova paláce nakonec přišel. Zlákala jej nabídka opulentní hostiny.

Budoucí vrahové zvolili jako dějiště hostiny záměrně místnost, která se nacházela ve sklepení paláce. Pokoj byl prakticky zvukotěsný, takže Rasputin neměl šanci dovolat se pomoci zvenčí.

Prvotní podezíravost nakonec u Rasputina překonala vidina na stole rozložených delikates. Mystik se pustil do lahodných koláčků. Při rozhovoru s Jusupovem snědl dva.

Netušil ovšem, že se v každém kousku sladkého pečiva nacházela vysoká dávka kyanidového jedu, která měla bezpečně stačit na usmrcení jednoho dospělého člověka. Dávku jedu osobně připravil lékař Stanislav Lazovert, který patřil do spiklenecké skupiny.

Smrtící jed byl ve velkém množství napuštěn i do skleněné karafy s červeným vínem. Jenže Rasputin nejenže během jedné hodiny od požití otrávených koláčků nejevil žádné příznaky očekávané agónie, ale dál v bujaré náladě a ve velkém požíval i otrávené pití. Jusupov se začal psychicky hroutit a neustále z místnosti s Rasputinem odbíhal za svými kumpány. Bylo nakonec rozhodnuto, že Jusupov popadne revolver a Rasputina vlastnoručně zastřelí.

Jusupov se za Rasputinem vrátil do sklepení s revolverem, který držel za zády. Rasputin v tu chvíli zrovna stál a prohlížel si na římse umístěný velký zlatý kříž. Jusupov si údajně dodal odvahy tím, že Rasputinovi řekl, aby si vzal kříž do rukou. Jelikož Jusupov považoval Rasputina za živoucí zjevení ďábla, tak věřil, že sakrální symbol může oslabit jeho moc. V tu chvíli stiskl ruský kníže spoušť a vypálená kulka z revolveru prostřelila Rasputinovu hruď.

Zasažený Rasputin se zhroutil k zemi a zůstal nehnutě ležet. Když se Jusupov k ležícímu muži skláněl, aby se ujistil, zda je skutečně mrtev, stalo se něco, co Jusupov nečekal.Rasputin totiž nebyl mrtvý. Na Jusupova nečekaně otevřel oči a v mžiku ho měl s údajným výkřikem „Ty darebáku!“ začít škrtit. Zděšenému Jusupovovi se podařilo z dusivého sevření vysmeknout a v panice utekl za ostatními kumpány.Vážně zraněnému Rasputinovi se mezitím podařilo vyplazit se ze sklepení paláce. Vyběhl na dvůr směrem k oplocené bráně. Vražedné komando se po počátečním šoku za ním rozběhlo a Jusupov začal na prchající osobu pálit z revolveru.

Do zad Rasputina se zavrtalo několik kulek a u plotu se zhroutil k zemi. Poté jej vrahové ještě pro jistotu střelili jednou ranou do hlavy. Zdálo se, že je dokonáno – Rasputin je konečně mrtev. Vrahové nehybné tělo Rasputina přenesli na nedaleký most a shodili jej do mrazivých vod řeky Něvy. Mysleli si, že se Rasputina a jeho těla zbavili nadobro.

Jenže následující den na Jusupova a jeho vraždící skupinu čekalo nečekané překvapení. Ze skoro zamrzlé řeky bylo vyloveno tělo. Z vraždy, která měla být utajená, se stala hlavní událost dne.Další překvapení přinesly výsledky pitvy Rasputinova těla. Ty ukázaly, že Rasputin v době shození do řeky Něvy musel žít. Dokázal v ní po určitou chvíli plavat, a dokonce se z ní pokoušel vydrápat na břeh – měl konečky prstů odřené od ledu. Příčinou smrti bylo tedy nakonec utonutí, na základě nalezené vody v plicích, a traumatický šok. Bizarní smrt Rasputina proto jen přiživila mezi lidmi údiv a temnou legendu o jeho nadlidských schopnostech a spolčení s „ďáblem“. Na fotce vidíte Rasputinovo tělo.Důvod, proč nepůsobil kyanidový jed, není zcela zřejmý. Předpokládá se, že byl kyanid částečně neutralizován cukrem. Současně je možné, že měl Rasputin jakožto silný alkoholik sníženou kyselost žaludku, takže se cyankáli nerozložila na smrtelný kyanovodík. Existuje i teorie, že jed byl příliš starý, a proto neúčinný. Zde vidíte Rasputina na fotce z roku 1907, tedy devět let před jeho smrtí.

Rasputinovi vrazi nebyli nikdy potrestaní a dál žili nerušeným životem

Dohady o Rasputinových mystických schopnostech v současnosti přiživuje i vědomí, že se nakonec potvrdila jeho apokalyptická věštba předpovídající zhroucení carského Ruska a vyvraždění carské rodiny. Na snímku hrob a památník Rasputina v Petrohradu.

zdroj:https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/fotogalerie-uplynulo-15-let-od-narozeni-rasputina/r~f6ec7ada1b1611e98d3d0cc47ab5f122/r~be40a54a1b1a11e98d490cc47ab5f122/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *