Uvádění hmyzu na trh jako potraviny – situace v ČR

Informace Ministerstva zemědělství o aktuální situaci

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinou ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím definici nové potraviny. To, že je hmyz potravinou nového typu podle nařízení (EU) 2015/2283 však neznamená, že by bylo povoleno jeho uvádění na trh! Znamená to, že před uvedením na trh* musí hmyz projít schvalovacím procesem (autorizací) případně procesem notifikace tradiční potraviny ze třetí země. Povolení je platné pro celou EU. Žádný druh hmyzu doposud povolen k uvedení na trh EU nebyl.
Součástí autorizačního procesu je i hodnocení rizik, které se provádí proto, aby výsledný produkt byl pro všechny spotřebitele bezpečný, včetně znevýhodněných skupin – alergiků, malých dětí, těhotných nebo kojících žen. Tyto a další aspekty musí být posouzeny na základě dokumentace předložené k posouzení Evropskou komisí (EK), případně Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Proč se hmyz v některých zemích EU uvádět na trh může?
Do 31. 12. 2017 platilo v EU nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. V některých zemích (např. Velká Británie, Belgie nebo Nizozemí) byl hmyz povolen k uvedení na trh na základě národních hodnocení rizik. Tato povolení místních úřadů však jsou platná pouze pro tyto země a nevztahují se na území ostatních členských států EU!
Také subjekty, které uvedly hmyz a hmyzí produkty na trh na základě těchto národních povolení, musí podat nejpozději do 1. 1. 2019 žádost o autorizacinové potraviny nebo notifikaci tradiční potraviny ze třetí země. Pokud tak neučiní, budou jejich výrobky na trhu po 1. 1. 2019 nelegální.

Jak postupovat pro legální uvedení hmyzu na trh?
Povolení produktů, které projdou autorizací dle nového nařízení (EU) 2283/2015, je již obecné, není adresováno pouze žadateli. Pokud tedy nebude uznána oprávněnost žádosti o ochranu údajů, budou moci uvádět hmyz na trh i výrobci jiní v souladu s aktuálním zněním prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se zřizuje Seznam Unie.

1. Novou potravinu je možné uvést na trh až po zapsání na tento Seznam, proto je potřeba vyčkat na její schválení. K 27. 3. 2018 byly podány žádosti o autorizaci následujících druhů hmyzu:

–   celé a mražené saranče pustinné (Schistocerca gregaria);
   –   sušený cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus);
   –   sušené larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor);
   –   celé a mleté larvy potemníka stájového – Buffalo (Alphitobius diaperinus).

2. Další možností, jak výrobky zlegalizovat, je podat vlastní žádost.

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise EU č.2017/2469  specifikována v dokumentu EFSA se podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 10 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou dokumentaci posoudí a v případě, že by daná potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, je o hodnocení požádán EFSA, který do 9 měsíců přijme vědecké stanovisko. Poté EK vytvoří návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje Seznam Unie. Ten je předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Obdobný proces je i v případě notifikace tradiční potraviny ze třetí země.

Veškeré informace o uvádění potravin nového typu na trh naleznete na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz.

Dle čl. 38 nařízení EP a R (ES) č. 178/2002 se uváděním na trh rozumí držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

Zdroj : http://www.bezpecnostpotravin.cz/uvadeni-hmyzu-na-trh-jako-potraviny-situace-v-cr.aspx

Foto: https://ego.ihned.cz, https://www.biolib.cz/cz/image/id196451/

1 komentář: „Uvádění hmyzu na trh jako potraviny – situace v ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *