Alachlor je zakázán a přesto se používá

Monsanto hubí léčivé byliny, otravuje vodu a poškozuje zdraví živočichů i lidí.

V EU je alachlor zakázán! Jedná se o herbicid objevující se na trhu pod řadou obchodních názvů (v ČR jako Lasso MTX). Alachlor je díky své rozpustnosti v prostředí velmi mobilní. V atmosféře dochází k rozkladu alachloru přibližně do 2 hodin. V půdě je herbicid mobilní, ale poměrně rychle biodegraduje (řády dnů). Splachem může alachlor kontaminovat povrchové vody, kde opět dochází k jeho relativně rychlému rozložení (biodegradace a fotolýza). Alachlor je klasifikován jako podezřelý lidský karcinogen. Některé studie naznačují, že je mu vystavena i běžná populace prostřednictvím pitné vody a potravin.

V ČR patří alachlor mezi nejvíce užívané pesticidy. V roce 2005 činila jeho spotřeba více než 127 tun. Většina byla použita při pěstování řepky (kolem 122 tun). Do povrchových a podzemních vod se alachlor dostává splachem z polí.

Používá se k likvidaci plevelů především na polích s řepkou olejkou, kukuřicí a slunečnicí. Alachlor je vysoce toxický pro vodní organizmy, je schopen bioakumulace v potravních řetězcích. Člověk je alachloru vystaven především při neopatrné manipulaci s tímto pesticidem. Riziko představuje i kontaminovaná voda a potraviny. Při expozici dochází k podráždění kůže a sliznic, může docházet k poškození endokrinního (hormonálního) systému a poškození jater a ledvin.

Účinná látka Lasso MTX : 480g/l alachloru

Postřikový přípravek ve formě dispergovatelného mikroenkapsulovaného koncentrátu k hubení jednoletých trav a některých dvouděložných plevelů v řepce jarní a ozimé, kukuřici, slunečnici, bramborách, brukvovité zelenině, cibuli ze sazečky a sóji. Nosným médiem je voda.
   
POZOR 
  • PODEZŘENÍ NA KARCINOGENNÍ ÚČINKY!
  • MŮŽE VYVOLAT SENZIBILIZACI PŘI STYKU S KŮŽÍ!
  • VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ!
  • UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!
  • TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM!
  • POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV A OCHRANNÉ RUKAVICE!
  • POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
  • DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
  • PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ VE VNITŘNÍ ČÁSTI 2. PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD!

Držitel rozhodnutí o registraci: MONSANTO Europe S.A., Brusel, Belgie, Právní zástupce v ČR: MONSANTO ČR, s.r.o., Brno, Rybkova 1, tel. 541148210

LASSO MTX spolehlivě hubí tyto plevele:

jednoděložné: béry, ježatka kuří noha, proso, rosička krvavá, lipnice roční, chundelka metlice, oves hluchý, sveřepy

dvouděložné: heřmánky, hluchavka nachová, laskavec ohnutý, lilek černý, rozrazily, starček obecný, kokoška pastuší tobolka, pěťour maloúborný

méně citlivé: drchnička rolní, zemědým lékařský, svízel přítula, bažanka roční, ohnice rolní, ptačinec žabinec, vikve, jílky, merlíky

odolné: lebeda rozkladitá, rdesna, pcháče, kopřiva žahavka

Bezpečnostní opatření:
Při práci s přípravkem používejte ochranný oblek Sunit typ IV A, ochranný štít ŠP-15, polomasku Protetika RU-20 a protiplynový filtr Protetika RU-20 typ A1, gumové rukavice a gumové boty, popřípadě jiné vhodné ekvivalentní pomůcky. Při ředění postřiku je třeba navíc použít ještě zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu. Postřik se smí provádět jen za bezvětří či mírného vánku, v tom případě ve směru od pracujících. Postřik nesmí zasáhnout sousední kultury.

Při práci dodržujte zákaz jídla, pití a kouření. Před jídlem a po skončení práce se
důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Přípravek není hořlavou kapalinou. Nosným médiem mikrokapsulí je voda. S vodou tvoří suspenzi. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Foto:Zdroj:obchod.klimafil.cz/, http://docplayer.cz,http://arnika.org/alachlor

Reklama

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama