Člověk ve vesmírné perspektivě

V posledních desetiletích se výzkum historie lidstva stal předmětem intenzívního bádání

Zkoumají se zejména zásahy mimozemských civilizací do vývoje naší civilizace a jejich vliv na evoluční proces na naší planetě.

Exopolitika vychází z předpokladu, podloženého empirickým výzkumem a výpověďmi osob majících zkušenosti se setkáním čtvrtého druhu, že ke kontaktu či setkání s jinými galaktickými entitami – v té či oné oficiální, tj. politicko-společenské rovině – dojde. Spolu s ostatními badatelskými směry chce exopolitika přispívat k tomu, aby tato událost proběhla v přátelské atmosféře. A k tomu je nutná jistá „výchova“ člověka tak, aby se po seznámení s galaktickými zákony a galaktickou diplomacií stal vesmírnou bytostí, kosmickým člověkem, chcete-li.

Zatím se však homo sapiens potácí v problémech na planetě Zemi, o níž, a ani o sobě samém, toho navíc mnoho neví. Pozemská diplomacie se podobá spíše pavlačovým pletichám. Aby se náš člověk stal součástí vesmíru, musí se tudíž nejprve důkladně obeznámit se svou vlastní historií a vlastními zákony, jejich dodržováním a etickým kodexem.

Na galaktickou diplomacii však dříve či později dojde. Buď ve spojitosti s mimozemskými záměry na planetě Zemi či se záměry naší civilizace ve vesmíru. Obojí zatím zní jako blud: oficiální věda neuznává přítomnost mimozemšťanů na Zemi a vůbec jejich existenci a pozemšťan se zatím ve vesmíru, tak říkajíc, neusídlil. Je tomu však skutečně tak?

«

POHLED ZPĚT: POZEMŠŤANÉ A PRŮZKUM VESMÍRU

Podívejme se nejprve, kvůli přehlednosti a logice tohoto článku, na „kosmické počiny“ tvora pozemského.

Předpokládáme, že zmizelé pozemské civilizace, jako např. Atlantida, Starý Egypt a další, návštěvy z kosmu měly, ale jejich občané sami žádné dobývání vesmíru neprováděli nebo o tom zatím neexistují žádné zmínky. Kdyby tedy v ničem jiném, tak v tomto bodě se naše civilizace, ve srovnání s těmi předešlými, podstatně liší. Nebeské dálky naši civilizaci lákaly od pradávna. Jejich zkoumání probíhalo nejprve v teoretické rovině, slovo měly nauky jako astrologie a astronomie, byly učiněny významné objevy typu „Země je kulatá“ a byla zmapována naše sluneční soustava.

Jakmile to však technická vyspělost dovolila, člověk dosti hbitě přešel od teoretických, náboženských a snivých představ k reálnému průzkumu vesmíru. A ten zaznamenal v pouhém jednom jediném – 20. století – bouřlivý rozvoj. Od vynálezu vzducholodě na konci 19. století přes první letoun v první světové válce (1917) k první nosné raketě R-7 a prvnímu živému organismu ve vesmíru na palubě Sputniku 2 (pes Lajka, 1957) až k prvnímu letu člověka do vesmíru (Gagarin, Vostok 1, 1961) a nakonec až k výstupu člověka do otevřeného vesmírného prostoru (Neil Armstrong, Apollo 11, 1969).

Založení NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, The National Aeronautics and Space Administration) v roce 1958 zajistilo kontinuitu vesmírného výzkumu. V roce 1975 byla založena ESA (Evropská kosmická agentura, European Space Agency, Agence spatiale européenne, ASE), sdružující 22 členských států včetně České republiky, sídlo ředitelství Paříž. Uzavření dohody o spolupráci mezi NASA a ROSCOSMOS v roce 1992 a přijetí programu „Shuttle-Mir“ vedlo ke společné výstavbě Mezinárodní vesmírné stanice ISS (anglicky International Space Station, rusky Междунаро́дная косми́ческая ста́нция, МКС), v současnosti jediné trvale obydlené stanice ve vesmíru. Její provoz bude pokračovat do konce finančního krytí, tj. do r. 2024.

Za hranice domovské planety tedy byli a jsou vysíláni další lidé, další zvířata a nespočet družic. Byly založeny četné další stanice a usiluje se o průzkum a ovládnutí Měsíce a Marsu. V dubnu 2018 byly dokonce na ISS vyneseny lidské a býčí spermie a byl zahájen výzkum aklimatizace lidského spermatu na mikrogravitaci, aby se zjistilo, zda a jak by se člověk ve vesmíru mohl množit (Experiment Micro-11). Objevili se též první „obchodníci“ = vesmírné agentury, které za hranice země vypustily i jiné věci a začaly s reklamou vesmírné turistiky. Možná trochu předčasné, ale…. shrneme-li podstatné, tak od prvního vzdušného plavidla po základny na Marsu uplynulo pouhých 100 let. Co vypadalo jako blud před sto lety se stalo realitou. V roce 1911 Nikola Tesla navrhoval modely a plány létajících plavidel a elektrických létajících lodí. Nikdo si je nedovedl představit. O pouhých 100 let později obdobu těchto strojů máme a myslím, že je označujeme jako bezpilotní letouny.

Nikola Tesla „První Létající Talíř“ 1907 – létající bez použití přidané energie

« 

VÝHLED: CO LZE OČEKÁVAT

Nemusíme se tedy stydět zahrát si trochu na jasnovidce a představit si, co můžeme očekávat a nemusí to být v nějaké naprosto nedohledné budoucnosti. Tempo dobývání vesmíru se bude svou většinou odvíjet od vědecko-technického pokroku na planetě Zemi, ale nejenom od něj. Musíme počítat s mimozemskými zásahy do lidské evoluce. Samotný vědecko-technický pokrok lidstva se odvíjí od fungování lidského MOZKU.

Pro ilustraci zde uvádím hodnoty z článku Billyho Meiera „Mozkové kvocienty pozemšťanů“, jež udávají výši materiálního mozkového kvocientu pozemského obyvatelstva v roce 1844, kdy počet obyvatel Země dosahoval asi 1,4 miliardy. Počet obyvatel se od těch dob zpateronásobil, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se masově zlepšil mozkový kvocient. Když se rozhlédnu kolem sebe, nedělá mi problémy věřit tomu, že většina populace využívá pouze 10-11% kapacity mozku. Podařilo-li by se tento mozkový kvocient navýšit, mohli bychom čelit až nebezpečně neuvěřitelným tempům níže popsaného výhledu, jakožto i jiným „divům“!!!

1,8%    25.200.000    pozemšťanů méně  než 10%
60,0% 840.000.000   pozemšťanů v rozsahu 10 –   11%
24,08%  337.120.000   pozemšťanů v rozsahu 11 –   14,5%
  9,007% 126.098.000   pozemšťanů v rozsahu 14,5 – 16%
  5,1%     71.000.000   pozemšťanů v rozsahu 16 –    18%
0,008% 112.000   pozemšťanů v rozsahu 18 –    20%
  0,003% 42.000   pozemšťanů v rozsahu 20 –    24%
  0,002 % 28.000   pozemšťanů více než            24%

(Citace: Quido Moosbrugger „UFO…a přece létají“, str. 73, ETNA, Praha, 1993)

Poznámka autorky: Esoterický obor zabývající se využitím mozkové kapacity se nazývá emphatika. Vědecký obor zabývající se výzkumem mozku (avšak nejen mozkovou kapacitou) je kvantová psychologie. Skeptici považují názor o 10-11% využití mozkové kapacity za pouhý mýtus. Jak ovšem pak vyvětlit rozdíl mezi námezdním dělníkem a Stephenem Hawkingem…

«    

Vesmírný výhled by mohl vypadat asi takto:

Člověk poletí na další planetu, přistane tam a vrátí se. Nejdříve navštíví planety své sluneční soustavy, dále pak planety nejbližší hvězdy a dále bude schopen letět na kteroukoliv planetu své galaxie.

K těmto epochálním letům bude používat fyzikální pohon a subatomové fyzikální pohony, bude rozumět a používat prostorovou technologii. K Newtonovým zákonům pohybu, pokud budou ještě platné, přibydou jistě další zákony o pohybu ve vesmíru. Člověk, pravděpodobně, zatím neznámo jak, začne čerpat – podle Teslovy předpovědi – energii z atmosféry. V tomto článku zcela ponecháme stranou, JAK bude člověk tohoto období vypadat, protože bychom otevřeli celé další samostatné téma: bude to ještě anatomicky stejná či nám podobná bytost či zde již bude velká hlava, tříprstá ruka, schopnost telepatie či/a dematerializace??? Či půjde o hybrida, crossbrida či jinou geneticko-počítačovou „mutaci“???……

Vybaven znalostí vyznat se ve struktuře prostoru, odváží se pak na vzdálenější cesty. Civilizace tohoto člověka bude již disponovat četnými KOLONIEMI a základnami, na které bude schopen se vracet. A hranice možností takové civilizace bude určena nejen jejím intelektem, ale také – a možná především – jejím VZTAHEM K JINÝM CIVILIZACÍM. Bude to znamenat přelomovou etapu: VSTUP DO GALAKTICKÉHO KLUBU!

«

Galaktická diplomacie, vycházející z konceptu exopolitiky, se v tomto momentě stane oborem zásadního meziplanetárního politického významu. Nebudou se již upravovat pouze intergalaktické vztahy různých civilizací, ale i vztahy mezi domovskou planetou a jejími koloniemi a následně mezi jednotlivými koloniemi navzájem.

Postupně člověk poletí na kteroukoliv planetu vně galaxie. Bude i tam zakládat (větší a větší) kolonie a rozšiřovat svůj vliv. Dodržování kosmických zákonů a etiky se stane absolutně nezbytnou regulační normou.

Nakonec člověk poletí na kteroukoliv planetu metagalaxií.

Metagalaxie je největší poznaná část vesmíru. Fyzikální reálnost poznání skupin, kup, superkup nebo dokonce skupin galaxií vyšších řádů úzce souvisí se vznikem a vývojem pozorované části vesmíru, kterou nazýváme Metagalaxie. Současná kosmologie založená na obecné teorii relativity, se v posledních desetiletích definitivně odklonila od stacionárních modelů vesmíru a dále rozpracovává nestacionární varianty modelů vesmíru, které jsou v dobré shodě s pozorovanými vlastnostmi Metagalaxie. (Definice z Wikipedie)

Na tomto stupni vývoje inteligentní bytost bude již mít prozkoumánu velkou část vesmíru, bude vytvářet galaktické říše, disponovat mimořádnou inteligencí a etikou a bude dodržovat kosmické zákony, aby se vyhnula vesmírným válkám. Tedy – doufejme, že bude!

«

VÝHLED: PŘELIDNĚNÍ, KOLONIZACE A ROBOTIZACE

I když neradi, musíme počítat s tím, že se planeta Země v důsledku vnitřních (nukleární válka, radiace, tektonické posuny, klimatické změny aj.) či vnějších (srážka s meteoritem, eventuálně mimozemská akce aj.) zásahů vyčerpá či zamoří a nebude dále schopná sloužit jako zdroj života.

Reálnou hrozbu již nyní představuje přelidnění. Připomeňme si pár číselných údajů: k roku 1750 – kdy začínají spolehlivější data – žilo na Zemi asi 790 milionů lidí, k roku 1800 tedy 1 miliarda, k roku 1960 cca 3 miliardy, k roku 2017 je to již 7,581 miliard (tj. za půl století více než dvojnásobek!), výhled k roku 2100 hovoří o neuvěřitelných 14-15 miliardách. Nedojde-li k nějakému zorganizovanému či přirozenému „úhynu“, civilizace žijící na této planetě bude nucena svou rodnou planetu opustit a vydat se do kosmu „chtíc nechtíc“. Nenajdou-li se vhodné planety k osídlení VČAS a přijde-li nějaké nečekané kataklyzma, civilizace této planety nenávratně zanikne. Zakládání kolonií je tedy třeba pojímat jako nezbytnou cestu k přežití.

Domovskou planetu lze zachránit pouze odvrácením katastrofy z přílišné „lidnatosti“. V tomto smyslu jde o uvědomělé a důsledné zamezení „rozmnožování“ a zkvalitnění a prodloužení života pozemšťana. Jeho práce však bude muset být nahrazena roboty.  Cestou k přežití je tedy také robotizace – ovšem s absolutní kontrolou naprosté služebnosti robota lidskému jedinci!!! Existuje celá řada vědecko-fantastických filmů, které nám napomáhají domyslet si katastrofické následky této koncepce, pokud se jí nepodaří realizovat v zájmu člověka (tzv. nezvládnutí umělé inteligence)!

«

VÝHLED: CO PODNIKNOUT

Co je zapotřebí k tomu, aby se civilizace probudila a začala se chovat preventivně ve smyslu zachování své existence a odvrácení destrukce domovské planety?

Základním nástrojem je a bude osvěta a s ní ruku v ruce jdoucí disciplína, a to buď dobrovolná anebo – v zájmu zachování lidského rodu a mateřské planety – i zákonem vynucená. Osvětlení problému přelidněnosti a jeho nebezpečnosti pro další pokolení je jen jednou z palčivých otázek. Za osvětou musí následovat důsledná kontrola porodnosti a plánované rodičovství se musí stát součástí etického kodexu. Úloha státu je ve všech těchto bodech nezastupitelná. Drastičtějším řešením by mohla být uměle vyvolaná neplodnost mužů, pakliže je civilizační procesy v tomto smyslu neznemožní samy o sobě. O rostoucí neplodnosti mužů zejména v západních zemích se již nepokrytě hovoří. A nejdrastičtějším řešením by bylo použití síly biologických, chemických či dokonce atomových zbraní s cílem rychlého vyhlazování.

Otázku početnosti a kvality dalších pokolení by mohla nebezpečně „zamotat“ nezvládnutá genetická manipulace. Tuto oblast nebude možné ponechat jen na svědomí a odpovědnosti výzkumných pracovníků, ale bude muset být pečlivě korigována zákony.

«

Éra umělé inteligence v podobě strojů vyhlazujících lidstvo či jejich hybridizace s člověkem, jak nastíněno v mnoha sci-fi románech a filmech, ještě nenastoupila, ale vzpomeňme si na Teslův model vesmírného plavidla. Člověk již je technologicky a počítačově kompetentní a tudíž se v budoucích 100 letech dá (realisticky!) očekávat významný posun od humanoidního robota Sofie (Hanson Robotics, Honkong, 1ní aktivace 2015) k mnohem dokonalejšímu typu. Obezřetnost je tedy v každém případě na místě, zejména je-li lidské blbství vždy a všude přítomné (!): v roce 2017 zíkal tento pokročilý robot, jako první v historii, saudskoarabské státní občanství… A připočetli-li bychom výše zmíněnou možnost rozšíření mozkové kapacity člověka, pak, opravdu, KDO VÍ !?!?!?… (Foto: ZDROJ: 061119SMcC1764 by Web Summit is licensed under CC BY 2.0)

«

Samostatnou kapitolu tvoří podmínky života na Zemi, jež jsou již dnes ohroženy negativními trendy lidské činnosti, např. narušování ekosystémů a závažnější globální klimatické a hydrologické změny planety: změny v kosmickém záření, skleníkový efekt, globální oteplování, dynamika a destrukce ozonosféry aj. Jinými slovy: Země se stává neobyvatelnou, a proto základním heslem naší civilizace by mělo být „Lidé, bděte!“

Na otázku, co podniknout či lépe podnikat, dává ve shrnuté formuli odpověď velmi jednoduchý scénář: osvěta (informovanost, kultura, výchova, vzdělávání) – etika/disciplína – kontrola/zákon – jinak: válka/vyhlazení!!!

Než přejdeme k dalšímu bodu, dovolím si přidat skromnou poznámku na okraj vyplývající z výše uvedeného: nebylo by lepší si nejdříve zamést před vlastním prahem, tj. uklidit a zcivilizovat tu džungli, kterou zde na planetě máme, než se z ní začneme šířit do vesmíru???

«

VÝHLED: STANEME SE MIMOZEMŠŤANY

K tomu, aby se civilizace probudila a začala preventivně vytvářet kolonie, je nejdůležitější, aby neztratila zájem o svou vlastní budoucnost! Aby měla zde na Zemi vyspělou, zdravou, úspěšnou a šťastnou společnost, která se kosmickým výzkumem bude seriózně zabývat. Po osídlení nalezené vhodné planety je potřeba osídlenou kolonii pravidelně navštěvovat a zjišťovat a zaznamenávat, jak se tato mění a kam se ubírá např. v průběhu několika lidských životů, ale i déle, nejlépe indefinitně.

Tato „nová populace“ bude, s největší pravděpodobností, potřebovat pomoc ve vývoji a též proti svým nepřátelům. V podstatě se bude opakovat „pozemský scénář minulosti“. Usídlení pozemšťané byli navštěvováni potomky někdejších obyvatel, kteří jim byli nápomocni předáváním vědeckých poznatků a technického vybavení. Pozor! Ale ne všichni byli navštěvováni a ne všem bylo předáváno! Navštěvované národy získaly velký vývojový náskok, zatímco nenavštěvované se dostaly do osudové nevýhody!

Figurka astronauta, Guatemala, 1500 př. n. l.

«

Z čehož plyne důležité ponaučení: kolonii lze odpovědně založit na jiných planetách jen tehdy, je-li zajištěno dlouhodobé navštěvování potomků někdejších přesídlenců, tj. našich vlastních potomků, kteří budou žít na jiné planetě! V momentě jakmile se toto pouto přetrhne, tj. s návštěvami se přestane, osud přesídleného národa je naprosto nejistý a pokud na mateřské planetě dojde ke katastrofě, je tento osud také navěky nezjistitelný! To jest, pakliže nebude vyvinuta databanka se schopností přežít cokoliv…… Doufejme, že budeme ODPOVĚDNÝMI mimozemšťany!

Nabízí se také otázka, zdali jsou „ostatní“ mimozemšťané nějak spjati s kolonizací Země. Lze směle spekulovat, že zde proběhlo mnoho různých osídlení, která byla dílem různých osidlovatelů. Jimi založené civilizace nepřežily, ale tito osidlovatelé (či někteří z nich) jsou sem možná přitahováni čirou zvědavostí, jak vypadá civilizace zasetá jejich vyspělejšími či schopnějšími „kolegy“. Možná, že některé z těchto „komunit“ jsou mezi sebou v konfliktním vztahu a nelze vyloučit, že někteří z nich by mohli usilovat o poškození či dokonce zničení úspěšnějšího díla našich „tvůrců“. Bereme-li odkazy a písma zasvěcenců vážně, dozvídáme se, že hvězdné války existovaly a existují… Až sami budeme kolonizátory, dokážeme se jim vyhnout???? JAK NAPLNÍME SVÉ POSLÁNÍ „BOHŮ“????

«

VĚČNÁ OTÁZKA ZÁVĚREM:

Kdo a kde jsou naši kolonizátoři? Dobrotiví „bohové“ s bílou bradou či postavy ve skafandrech přilétající na neidentifikovatelných raketách, jak znázorněno na freskách, obrazech či vytesáno do skal či dokonce zmíněno v bibli (např. Ezechiel, ale i na jiných místech)? Očekávali bychom, že se již vícekrát měli vrátit, ale můžeme jen přemýšlet o tom, jaká je asi postihla katastrofa, když svá pouta s námi neobnovují!?!

Stvoření Adama na stropě Sixtinské kaple, Michelangelo Buonarotti, 1508-1512

«

Nebo je snad nedokážeme rozeznat? Nebylo by divu. Kolem planety je ve smyslu rozličných mimozemských forem opravdu rušno. Dle výpovědí svědků, informátorů a kontaktérů se odhaduje přítomnost cca 57 mimozemských ras, jež se liší jak stupněm vyspělosti, tak škálou charakterů a zájmů. Jsou naši kolonizátoři mezi nimi či nikoliv? Možná nás hlídají z povzdálí a nám z neznámých důvodů nechtějí být identifikováni….

Či se nám zjevují prostřednictvím signálů, symbolů a nepochopených příběhů, paranormálních jevů, chcete-li?

Kruh v obilí, Ashbury, Oxfordshire, VB, 9. srpna 2005

«

Naše životaschopnost možná spočívá a závisí na naší schopnosti tyto znaky pochopit, zahrnout je do svého každodenního života a jejich prostřednictvím udržovat víru v návrat potomka osidlovatelů, jehož budeme považovat za Mesiáše. Taková naděje dokáže posilňovat civilizaci po tisíciletí a svým způsobem napomáhá odvracet procesy vedoucí k jejímu zániku.

Avšak: „Bez práce nejsou koláče“! Pouhé čekání na pomoc ZVNĚ bez přičinění se a přijetí odpovědnosti námi samými nás samozřejmě, nezachrání. Jakékoliv nabídnuté poznání se otočí proti nám, nebudeme-li na duchovní úrovni, která nám umožní je využít ve prospěch náš i celého vesmíru. Nezapomínejme ve své pýše, že nejsme středobodem vesmíru, nýbrž jeho součástí. Musíme dbát o rozvoj lidské spirituality a o blaho naší planety, o pozemskou diplomacii, ale nesmíme přitom zapomínat na povinnost rozvíjet harmonii s vesmírem dle kodexu Galaktické diplomacie. A k tomu nám dopomáhej např. právě taková mezioborová disciplína, jakou je Exopolitika, viz úvod tohoto článku.

zdroj:https://www.exopolitika.cz/clovek-ve-vesmirne-perspektive-zamysleni/5245

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *